Статут КМГО "Взаємодопомога вільних людей"

1. Загальні положення.

1.1. Кіровоградська міська громадська організація «Взаємодопомога вільних людей», (далі „Організація") є неприбутковою міською громадською Організацією з місцевим статусом, що об'єднує громадян для задоволення та захисту законних, соціальних, економічних, правових, творчих, трудових, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів з метою розвитку демократії, становлення громадянського суспільства, захисту прав та свобод людини і громадянина України.
1.2. Свою діяльність організація поширює на території м. Кіровограда Кіровоградської області згідно з Конституцією України, чинним законодавством та Статутом Організації.
1.3. Організація співпрацює з органами державної влади області, з місцевими осередками політичних партій, іншими громадськими організаціями та об'єднаннями на принципах програми та у відповідності до Статуту Організації і чинного законодавства. 
1.4. Організація з часу її реєстрації відповідно до чинного законодавства є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, штамп, печатку, бланки зі своїми реквізитами, відповідну символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджені рішенням загальних зборів Організації. Символіка реєструється у встановленому закону порядку.
1.5. Організація після реєстрації має право від свого імені укладати договори
та угоди, здобувати майно та особисті немайнові права, володіти, користуватися та розпоряджатися ними на власний розсуд, нести відповідальність, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.6. Організація має право для виконання своїх статутних завдань згідно чинного законодавства утворювати свої підприємства.
1.7. Юридична адреса Організації: місто Кіровоград, провулок Кінний, 6, кв. 26.
1.8. Повна назва Організації: Кіровоградська міська громадська організація «Взаємодопомога вільних людей».
1.9. Скорочена назва Організації: КМГО «Взаємодопомога ВЛ».
 
2. Основна мета та завдання організації.

2.1. Виходячи з виняткового значення для захисту спільних інтересів, прав людини та громадянина та розвитку права в правовій державі головною метою Організації є захист законних, соціальних, економічних, правових, творчих, трудових, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів членів організації а також сприяння захисту прав та законних інтересів людини і громадянина.
2.2. Основними завданнями Організації є:
- реалізація та підтримка освітніх, наукових, культурних, молодіжних ініціатив, проектів і
програм організацій та окремих осіб, спрямованих на ствердження та популяризацію ідей демократії та громадянського суспільства, дотримання прав та свобод людини і громадянина; 
- проведення роз'яснювальної та профілактичної діяльності, щодо негативних наслідків злочинності;
- збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан демократії і громадянського суспільства, дотримання і порушення прав і свобод людини та громадянина, реалізація громадянських ініціатив; 
- сприяння наданню юридичних послуг найменш забезпеченим верствам населення;
- популяризація та поширення правової культури громадян, всебічне сприяння розвитку
юридичної освіти в Україні;
- сприяння створенню реального базису для співробітництва з місцевими судовими та 
правоохоронними органами та ефективного механізму обміну інформацією між населенням, ЗМІ; 
- вивчення матеріалів практичної діяльності судових та правоохоронних органів з метою
підвищення авторитету цих органів;
- здійснення громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів, органів державної
влади та місцевого самоврядування;
- всебічне сприяння розвитку громадських організацій;
- співробітництво з місцевими судовими, правоохоронними органами;
- організація, проведення семінарів, конференцій, зустрічей, симпозіумів, тренінгів в тому
числі міжнародних та участь в них;
- сприяння організації та виконанню експертних та науково-дослідницьких робіт щодо
вивчення стану демократії і громадянського суспільства, дотримання і порушення прав та свобод людини і громадянина;
- підготовка і проведення громадського моніторингу та громадських слухань в сфері реалізації та дотримання прав та свобод людини і громадянина, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій;
- сприяння організації та об’єднання фахівців різних галузей та спеціальностей для здійснення взаємодопомоги та захисту своїх інтересів;
- захист прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина;
- представництво інтересів та захист прав людей з функціональними обмеженнями, дітей та молоді;
- співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами і організаціями в Україні та за її межами;
- проведення публічних заходів згідно з законодавством України;
- заснування та участь у спілках, асоціаціях та інших добровільних об’єднаннях з метою сприяння виконання статутних завдань Організації;
- здійснення обміну інформацією, спеціалістами і досвідом з відповідними організаціями України та іноземних країн, сприяння організації професійної підготовки, навчання, стажування членів Організації як в Україні, так і в іноземних країнах;
- забезпечення інформування населення з найбільш актуальних питань;  
- залучення добровільних пожертв від фізичних та юридичних осіб (іноземних країн, міждержавних і міжнародних організацій).  

3. Члени організації, їх права й обов'язки.

3.1. Членом організації може бути громадянин України віком не молодше 18 років, незалежно від національності, рівня освіти, професії та релігійних переконань, не обмежені судом у дієздатності, що поділяє мету та принципи Організації та виконує її Статут.
3.2. Членство в Організації може бути як індивідуальне, так і колективним.
Колективним членом Організації можуть бути трудові колективи, які підтримують мету та завдання Організації і згодні спільно відстоювати свої законні права та інтереси громадян.
3.3. Прийом до членів Організації здійснюється за особистою письмовою заявою або за рішенням трудового колективу, що має намір вступити до Організації.
3.4. Рішення про індивідуальний вступ приймає Рада Організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради організації, присутніх на засіданні.
3.5. Рішення про колективний вступ приймає Рада Організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради.
3.6. Членство в Організації припиняється: на підставі письмової заяви члена Організації; за рішенням трудового колективу колективного члена Організації, що ухвалив рішення щодо вступу; за рішенням Ради організації щодо члена Організації щодо індивідуального або колективного члена Організації у випадку порушення ними Статуту Організації. 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради. Рішення про виключення з Організації повідомляється відомій особі чи колективному члену протягом десяти днів від дня прийняття рішення.
3.7. Члени Організації мають право: брати участь у діяльності Організації; обирати й бути обраним до керівного органу (Ради); звертатися із запитами і пропозиціями в керівний орган Організації; оскаржувати прийняті рішення керівних органів до Керівництва Організації; за дорученням Організації представляти Організацію на конференціях і нарадах й інших заходах; фінансово підтримувати організацію; в разі необхідності мати право на підтримку з боку Організації для захисту своїх прав; виходити з Організації в будь який час; подавати апеляцію про виключення з членів до Загальних Зборів Організації продовж 10 днів з моменту виключення.
3.8. Обов'язки членів Організації: дотримуватись Статуту Організації; активно пропагувати програмну мету та завдання Організації, усіляко сприяти зміцненню авторитету Організації; робити свій внесок у здійснення завдань Організації, брати участь у заходах, що вона проводить, сумлінно виконувати данні доручення; створювати доброзичливий морально-психологічний клімат в Організації, впроваджувати конструктивні відносини між її членами заради досягнення мети Організації.

4. Структура, порядок утворення і діяльність статутних органів Організації.

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори членів Організації (Загальні Збори). Загальні Збори скликаються не рідше одного разу в рік Радою Організації.
4.2. Загальні Збори обирають Раду Організації та Ревізійну комісію.
4.3. Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу не менш 2/3 членів Організації 
або за Рішенням Ради Організації.
4.4. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо в них приймає участь не менш 75% 
членів Організації.
4.5. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 
Половини членів Організації а з питань внесення змін та доповнень до Статуту Організації та ліквідації Організації Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 від числа членів Організації.
4.6. Тільки рішенням Загальних Зборів можуть бути вирішені питання (виняткова 
компетенція):
- затвердження Статуту, внесення змін і доповнень до діючого Статуту Організації;
- обрання членів Ради;
- обрання відкритим голосуванням Голови Ради (Голови Організації);
- оцінка діяльності Ради й Голови Ради (Голови Організації);
- обрання ревізійної комісії й затвердження звітів про її роботу;
- затвердження символіки Організації;
- визначення порядку розпорядження коштами й майном;
- затвердження Положення про Ревізійну комісію Організації;
- прийняття рішень про припинення діяльності Організації;
- розгляд апеляцій про виключення із членів Організації.
4.7. Рішення Загальних Зборів приймається таємним чи відкритим голосуванням.
4.8. Діяльністю Організації між Загальними Зборами керує Рада Організації (Рада) в кількості трьох чоловік (шести членів Ради) в складі: Голова Ради (Голови Організації), заступник Голови Ради (Голови Організації), чотири члена Ради. 
4.9. Рада Організації:
- ухвалює рішення щодо скликання Загальних Зборів й Організації та пропонує порядок 
денний;
- скликає чергові та позачергові Загальні Збори;
- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів, Статуту Організації;
- приймає колективних членів Організації та припиняє їхнє членство;
- припиняє індивідуальне членство в Організації за грубе порушення Статуту Організації;
- робить заяви від імені Організації; 
- приймає рішення про утворення засобів масової інформації й призначення їхніх керівників, а 
також про припинення їхньої діяльності;
- затверджує плани діяльності Організації, цільові програми та визначає джерела їх 
фінансування;
- готує проект кошторису Організації та звіт про його виконання;
- затверджує бюджет Організації;
- затверджує плани діяльності Організації;
- при необхідності визначає умови оплати праці працівників Організації;
- здійснює інші функції, покладені на неї Загальними Зборами і цим Статутом.
4.10. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Ради. При рівній кількості голосів переважний і вирішальний голос має голос Голови Ради (Голови Організації).  
4.11. Очолює Раду та координує її діяльність Голова Ради (Голова Організації).
4.12. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на квартал.
4.13. Засідання Ради Організації правомочні за умови присутності більшої половини членів Ради.
4.14. Голова Ради являється Головою Організації.
Голова Ради (Голова Організації) обирається відкритим голосуванням загальними зборами
строком на п’ять років. Обраним вважається кандидат, що набрав більшість голосів членів Ради. В разі подання Головою Ради (Головою Організації) особистої заяви про звільнення його від виконання обов’язків, припинення повноважень Голови Ради (Голови Організації) здійснюється достроково, а до обрання нового Голови Ради (Голови Організації) його обов’язки виконує Заступник Голови Ради (Голови Організації).
4.15. Голова Організації (Голова Ради):
- здійснює загальне керівництво Організацією
- забезпечує виконання завдань затверджених Загальними Зборами та Радою Організації;
- організовує роботу Ради Організації;
- без доручення (довіреності) представляє Організацію в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, судах, громадських об’єднаннях та інших установах, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності;
- підписує фінансові документи, видає доручення, відкриває рахунки в банках;
- від імені Організації укладає й підписує угоди, договори, забезпечує їхнє виконання;
- розпоряджається на підставі рішень Ради, Загальних Зборів коштами, майном Організації;
- затверджує штатний розклад, призначає та звільняє працівників, які працюють в
Організації згідно трудового договору;
- інформує членів Ради про організаційну й фінансово-господарську діяльність Організації;
- звітує, про діяльність Організації перед Загальними Зборами;
- в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки обов’язкові до виконання;
- виконує інші функції, що випливають з Статуту, рішень Загальних Зборів і Ради
Організації.
4.16. Чисельність заступників Голови Ради (Голови Організації) визначається Загальними Зборами Організації. 
4.17. Заступник Голови Ради (Голови Організації) обирається Радою Організації за поданням 
Голови Ради (Голови Організації). 
4.18. Заступник Голови Ради (Голови Організації) за дорученням Голови Ради (Голови 
Організації) відповідає за вирішення організаційних, інформаційних і фінансово-господарських питань.
4.19. На час відсутності Голови Ради (Голови Організації) за його дорученням обов'язки 
Голови Ради (Голови Організації) виконує заступник. 
4.20. Ревізійна комісія (РК) обирається Загальними Зборами Організації в кількості не менше 
Трьох членів відкритим або таємним голосуванням (за рішенням Загальних Зборів). Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради.
4.21. Ревізійна комісія відкритим голосуванням зі свого складу обирає Голову комісії і його
заступника.
4.22. Ревізійна комісія здійснює контроль фінансової діяльності й майнових відносин
Організації, здійснює контроль за виконанням рішень, Статуту щодо фінансово-господарської діяльності. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам, координує свою діяльність із Радою Організації.
4.23. Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну 
комісію, проект якого готується Радою і підлягає затвердженню Загальними Зборами.
 
5. Майно та кошти Організації.

5.1.Організація може мати майно та кошти необхідні для здійснення її статутної діяльності.
5.2.Майно Організації становлять основні й оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.
5.3. Організація може користуватись майном та приміщеннями переданими в оренду чи безоплатно наданим в тимчасове користування для виконання основних завдань.
5.4.Організація може мати в своїй власності: майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення; обладнання, устаткування, транспортні засоби, інвентар; грошові кошти, акції та інші цінні папери; жилі будинки, будівлі та споруди виробничого і невиробничого призначення; підприємства, відповідно до цілей зазначених в Статуті Організації; майно, необхідне для забезпечення Статутної діяльності Організації. 
5. 5. Джерелами формування коштів Організації є : добровільні та благодійні внески, пожертвування, дарування окремих осіб, установ, організацій; дотації або субсидії отримані з державного або місцевого бюджетів; кошти та майно, які надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, 
добровільних пожертвувань; гранти міжнародних та українських організацій.
5.6. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств, які використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.
5.7. Внески в Організацію можуть бути здійсненні коштами, матеріальними цінностями, послугами, шляхом передачі майна й грошових прав.
5.8. Кошти Організації перебувають у повному її розпорядженні та використовуються для виконання статутних завдань, утримання штатного апарата або на благодійні цілі. 
5.9. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції, та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
5.10. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків Організацією здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

6. Співробітництво.

6.1.Діяльність Організації орієнтована на широке співробітництво з судовими, правоохоронним та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також з недержавними підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами.
6.2. Співробітництво Організації здійснюється у формі організації та проведення спільних семінарів, конференцій та інших заходів суспільного значення; правової допомоги; іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

7. Внесення змін та доповнень.

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних Зборів Організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 від числа членів Організації. 
7.2. Зміни та доповнення обов'язково реєструються у встановленому законом порядку.

8. Припинення діяльності.

8.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації у встановленому Законом порядку.
8.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів.
8.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду.
8.4. Для рішення питань пов'язаних з ліквідацією Організації, Загальними Зборами обирається ліквідаційна комісія, яка проводить ліквідаційні дії відповідно до норм чинного законодавства.
8.5. Рішення Загальних Зборів щодо ліквідації Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 від числа членів Організації.  
8.6. У разі ліквідації Організації її майно і кошти не можуть бути розподілені між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.